Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informujemy, iż podczas imprez, wydarzeń organizowanych przez PSR w Opolu mogą być wykonywane zdjęcia utrwalające Państwa wizerunek, które to następnie będą publikowane np. w mediach społecznościowych, na stronie PSR. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na publikację swojego wizerunku, prosimy o jednoznaczne zaznaczenie tego faktu w trakcie wykonywania tychże zdjęć.
Państwowa Straż Rybacka w Opolu
Wyniki działalności za I kwartał 2019

Wyniki działalności za I kwartał 2019

zorganizowano 137 patroli, skontrolowano 692 osoby, nałożono 35 mandatów karnych na kwotę...

Kolejne wnyki ujawnione podczas patrolu PSR

Kolejne wnyki ujawnione podczas patrolu PSR

 W dniu dzisiejszym podczas rutynowych działań strażników PSR kolejny raz ujawniono 20 sztuk...

Wyniki działalności za rok 2018

Wyniki działalności za rok 2018

zorganizowano 564 patrole, skontrolowano 6950 osób, nałożono 635 mandatów karnych na kwotę...

Kłusownicy nie próżnują

Kłusownicy nie próżnują

            W dniu dzisiejszym podczas...

Ważność kart wędkarskich

Ważność kart wędkarskich

Uwaga! W związku z przekazaną nam interpretacją przepisów dotyczących ważności kart wędkarskich ,...

 • Wyniki działalności za I kwartał 2019

  Wyniki działalności za I kwartał 2019

 • Kolejne wnyki ujawnione podczas patrolu PSR

  Kolejne wnyki ujawnione podczas patrolu PSR

 • Wyniki działalności za rok 2018

  Wyniki działalności za rok 2018

 • Kłusownicy nie próżnują

  Kłusownicy nie próżnują

 • Ważność kart wędkarskich

  Ważność kart wędkarskich

24-04-2019 - 12:04

Państwowa Straż Rybacka w Opolu

Uprawnienia

 

 

UPRAWNIENIA STRAŻNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ 

W czasie wykonywania czynności służbowej strażnik
Państwowej Straży Rybackiej jest uprawniony do:


1)     kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu,

2)     kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych   lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących  do   ich  połowu,

3)     zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących  do  ich  połowu   w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza,

4)     żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do  przeprowadzenia kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:

a)     legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia   ich  tożsamości,

b)     odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących  do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać   za pokwitowaniem uprawnionemu   do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć,

c)     zatrzymania za pokwitowaniem dokumentów, o których mowa w pkt 1, z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje   się w terminie 7 dni do sądu,

d)     kontroli środków transportowych w celu sprawdzenia zawartości ich ładunku w miejscach związanych z połowem ryb,

e)     przeszukiwania osób i pomieszczeń na zasadach określonych  w Kodeksie postępowania karnego w celu znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie   lub  podlegających przepadkowi,

f)      doprowadzenia do najbliższego komisariatu lub posterunku Policji osób,   w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia dalszych czynności wyjaśniających,

5)     dokonywania czynności wyjaśniających w postępowaniu w sprawach  o wykroczenia, które zostały  określone w przepisach ustawy, udziału w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć zapadłych w tych sprawach,

6)     nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w ustawie,

7)     żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania    się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również   w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie  doraźnej pomocy   na zasadach określonych  w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy,

8)     wstępu i wjazdu:

a) do pomieszczeń magazynowych i miejsc składowania ryb  oraz  na tereny obrębów hodowlanych,

b) na tereny pozostające w administracji urzędów morskich,   na tereny lasów, zakładów przemysłowych, ośrodków turystyczno- wypoczynkowych, gospodarstw rolnych w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli  na wodach przyległych   do tych terenów,

c) na   wały   przeciwpowodziowe,   śluzy,  tamy,  na teren elektrowni, młynów i tartaków wodnych,  przepompowni oraz innych urządzeń piętrzących wodę,  z wyjątkiem terenów i obiektów Sił Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji  oraz innych, których szczególne przeznaczenie stanowi informacje niejawne  o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.

9) prowadzenia działań kontrolnych w miejscach wymienionych w pkt 8  bez konieczności uzyskania zgody ich właściciela lub użytkownika,

10)  noszenia broni palnej krótkiej  i broni sygnałowej,

11)  noszenia kajdanek  zakładanych  na ręce, ręcznych miotaczy substancji  obezwładniających, pałki służbowej i przedmiotów przeznaczonych do  obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Art. 23a. 1   W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1- 3  i  8- 14 ustawy z dnia 24 maja 2013r.  o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), strażnik Państwowej Straży Rybackiej może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1,  pkt 2  lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzystać te środki.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, strażnik Państwowej Straży Rybackiej może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.

3. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013r.  o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

4. uchylony

5. Do wykonywania przez strażnika Państwowej Straży Rybackiej czynności,  o których mowa w art.23,  stosuje się odpowiednio przepisy o Policji.

6. Strażnikowi Państwowej Straży Rybackiej wykonującemu obowiązki przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami odnoszącymi się    do:

1)     Straży Parku Narodowego – w zakresie przestrzegania przepisów  o ochronie przyrody,

2)     Państwowej Straży Łowieckiej -  w zakresie zwalczania kłusownictwa,

3)     strażników leśnych – w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego.

7. uchylony

8. Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w art.23, przysługuje zażalenie   do prokuratora.

9. Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej przy wykonywaniu czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego  dla funkcjonariusza publicznego.

 

 

2019  Państwowa Straż Rybacka w Opolu