Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informujemy, iż podczas imprez, wydarzeń organizowanych przez PSR w Opolu mogą być wykonywane zdjęcia utrwalające Państwa wizerunek, które to następnie będą publikowane np. w mediach społecznościowych, na stronie PSR. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na publikację swojego wizerunku, prosimy o jednoznaczne zaznaczenie tego faktu w trakcie wykonywania tychże zdjęć.
Państwowa Straż Rybacka w Opolu
18-01-2019 - 11:05

Regulamin organizacyjny

Załącznik

do Zarządzenia Nr 34/09

Wojewody Opolskiego

z dnia 23.03.2009r.

Regulamin

Państwowej Straży Rybackiej

w Opolu

§ 1

Postanowienia ogólne.

1. Państwowa Straż Rybacka w Opolu, zwana dalej „Strażą” działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym

(tj. Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750 z póź. zm.),

2) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.),

3) Statutu Państwowej Straży Rybackiej w Opolu, stanowiącego

załącznik do Zarządzenia Nr 76/06 Wojewody Opolskiego

z dnia 24 maja 2006r. w sprawie nadania Statutu Państwowej

Straży Rybackiej w Opolu,

4) niniejszego regulaminu.

2. Siedzibą Straży jest miasto Opole, obszarem jej działania jest województwo

opolskie.

3. Państwowa Straż Rybacka w Opolu używa pieczęci o następującej treści:

Państwowa Straż Rybacka w Opolu.

§ 2

Zadania Państwowej Straży Rybackiej

1. Do podstawowych zadań Straży należy kontrola przestrzegania przepisów ustawy

z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych

na jej podstawie, a szczególności:

1) zapobieganie i zwalczanie nielegalnego połowu ryb, raków,

minogów i innych organizmów żyjących w wodzie,

2) zwalczanie obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami, minogami i innymi organizmami żyjącymi w wodzie,

3) sprawowanie w imieniu Wojewody Opolskiego specjalistycznego nadzoru nad Społeczną Strażą Rybacką.

2. Do zadań Straży należy także:

1) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji

Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań

ustawowych,

2) współpraca z Policją oraz innymi jednostkami administracji

rządowej i samorządowej w zakresie wykonywania ustawowych

zadań Straży oraz udzielania niezbędnej pomocy tym jednostkom

na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

3) realizacja zadań wynikających z odrębnych przepisów.

§ 3

Organizacja i zasady działania.

1. Straż jest państwową jednostką budżetową będącą dysponentem III stopnia środków

budżetowych, podległą bezpośrednio Wojewodzie Opolskiemu.

2. Kierownikiem Straży jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej

w Opolu, zwany dalej „Komendantem Wojewódzkim” podległy bezpośrednio

Wojewodzie Opolskiemu.

3. Umowę o pracę z Komendantem Wojewódzkim zawiera Wojewoda Opolski, zwany dalej

Wojewodą.

4. Umowę o pracę z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego, zawiera Komendant

Wojewódzki po uzgodnieniu z Wojewodą.

5. Komendant Wojewódzki kieruje Strażą przy pomocy Zastępcy Komendanta

Wojewódzkiego oraz pracowników biura Straży, do których należą: Główny Księgowy

oraz pracownik do spraw kadrowo- administracyjnych.

6. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego wykonuje zadania i kompetencje określone

w regulaminie oraz zlecone przez Komendanta Wojewódzkiego. Jeżeli Komendant

Wojewódzki nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Zastępcy

Komendanta Wojewódzkiego, rozciąga się na wszystkie kompetencje Komendanta

Wojewódzkiego.

7. Komendant Wojewódzki, jako pracodawca wykonuje czynności z zakresu prawa pracy

w stosunku do pozostałych pracowników Straży.

8. Integralną część regulaminu stanowią:

- załącznik Nr 1 przedstawiający strukturę organizacyjną Straży,

- załącznik Nr 2 przedstawiający regulamin premiowania pracowników Straży,

- załącznik Nr 3 przedstawiający regulamin mundurowy Straży.

§ 4

Zakresy działania na stanowiskach pracy

1. Do zakresu działania Komendanta Wojewódzkiego należy kierowanie całokształtem spraw związanych z działalnością Straży, a w szczególności:

1) zarządzanie budżetem, sprawami organizacyjno-kadrowymi oraz mieniem Straży;

2) nadzór nad realizacją zamówień publicznych udzielanych przez Straż;

3) prowadzenie odpraw ze strażnikami w zakresie organizacji pracy i dyscypliny pracy,

z uwzględnieniem zasad bezpiecznego zachowania się oraz sposobu wykonywania

powierzonych zadań;

4) prowadzenie spraw związanych z przydziałem, ewidencją i przechowywaniem broni

palnej, gazowej, sygnałowej oraz amunicji do niej, ręcznych miotaczy gazu i środków

przymusu bezpośredniego;

5) organizacja szkoleń strażników w zakresie posługiwania się bronią palną, gazową

i środków przymusu bezpośredniego oraz właściwego ich przechowywania;

6) przeprowadzanie kontroli w zakresie właściwego obchodzenia się z bronią,

warunkami jej przechowywania i konserwacji;

7) kontrolowanie wykonania zleconych strażnikom zadań i dokonywanie oceny

prawidłowości ich wykonania;

8) przydzielanie zakresów czynności pracownikom Straży;

9) ustalanie planów działania Straży;

10) organizowanie współpracy z uprawnionymi do rybactwa, Komendantem

Wojewódzkim Policji oraz innymi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami;

11) informowanie jednostek, o których mowa w pkt 10 o podejmowanych

i wykonywanych przez Straż czynnościach kontrolnych i zabezpieczających

o znaczeniu ogólnym;

12) sprawowanie w imieniu Wojewody, specjalistycznego nadzoru nad Społeczną Strażą

Rybacką;

13) składanie Wojewodzie okresowych sprawozdań z działalności Straży;

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie przestrzegania

ustawy o rybactwie śródlądowym;

2. Do zakresu działania Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego należy:

1) bezpośredni nadzór nad działalnością poszczególnych patroli, w tym rozliczanie

i prowadzenie ewidencji czasu pracy strażników;

2) opracowywanie i aktualizacja zarządzeń, regulaminów, wytycznych i procedur

dotyczących działalności Straży;

3) nadzór nad ewidencjonowaniem i przechowywaniem broni palnej, gazowej,

sygnałowej oraz amunicji do niej, ręcznych miotaczy gazu i środków przymusu

bezpośredniego;

4) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem strażnikom umundurowania

oraz sprzętu i wyposażenia osobistego;

5) planowanie i realizacja potrzeb materiałowo- technicznych Straży;

6) prowadzenie spraw dotyczących rejestracji przeglądów technicznych

oraz ubezpieczenia pojazdów i łodzi służbowych;

7) prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie gospodarki transportowej;

8) prowadzenie rozliczeń zużycia materiałów pędnych w pojazdach i łodziach;

9) ustalanie norm zużycia paliwa;

10) wyznaczanie rejonów wymagających szczególnej kontroli;

11)organizowanie akcji mających na celu zapobieganie wykroczeniom oraz przestępstwom

przeciwko przepisom ustawy o rybactwie śródlądowym;

12) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

13) prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych;

14) prowadzenie spraw dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej Straży;

15) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków;

16) nadzorowanie spraw kierowanych do Sądów Grodzkich i jednostek Policji;

17) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed Sądami Grodzkimi;

18) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem specjalistycznego nadzoru

nad Społeczną Straż Rybacką;

19) prowadzenie zakładowej składnicy akt i spraw związanych z archiwizacją;

20) zabezpieczanie i ewidencjonowanie dowodów rzeczowych;

21) prowadzenie odpraw ze strażnikami, dokonywanie podziału składu osobowego

na patrole, wyznaczanie dowódców patroli;

22) branie udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i doskonalenie

się w wykonywaniu powierzonych zadań;

23) wykonywanie innych czynności zleconych przez Komendanta Wojewódzkiego.

3. Do zakresu działania Głównego Księgowego należy:

1) planowanie budżetu Straży;

2) realizacja i rozliczanie przychodów i wydatków budżetowych;

3) dokonywanie okresowych analiz i ocen przebiegu wykonania budżetu Straży;

4) sporządzanie sprawozdawczości z realizacji wykonania budżetu;

5) sporządzanie wniosków w sprawie zapotrzebowania na środki budżetowe;

6) prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej;

7) wykonywanie wstępnej kontroli w zakresie operacji stanowiących przedmiot

rachunkowości, a w szczególności:

a) badanie operacji gospodarczych i finansowych pod względem zgodności

z planem finansowym, rzetelności, kompletności, prawidłowości i legalności

dokumentów:

- stanowiących podstawę przyjęcia lub wydania środków pieniężnych,

- dotyczących obrotu i rozliczeń z bankami.

b) bieżące badanie legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów stanowiących

podstawę dla rachunkowości, a w szczególności tych, które dotyczą obrotu środkami

pieniężnymi oraz o charakterze rozliczeniowym i rozrachunkowym.

8) opracowanie i aktualizacja regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących

rachunkowości i księgowości, w tym zakładowego planu kont, opracowywanego

na podstawie ustawy o rachunkowości i zgodnie z klasyfikacją budżetową;

9) realizacja płatności i zobowiązań;

10) sporządzanie list płac zatrudnionych pracowników;

11) wyliczanie nagród jubileuszowych, odpraw, premii, nagród oraz dodatkowego

wynagrodzenia rocznego;

12) comiesięczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz rozliczanie składek

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

13) aktualizowanie danych podatników i płatnika;

14) sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych na podatek

dochodowy – zaliczkach;

15) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

16) prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku Straży oraz ewidencji i likwidacji

składników majątku;

17) wydawanie w porozumieniu ze stanowiskiem do spraw kadr, zaświadczeń o wysokości

wynagrodzenia;

18) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej;

19) branie udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i doskonalenie

się w wykonywaniu powierzonych zadań;

4. Do zakresu działania stanowiska do spraw kadr i administracji należy:

1) przygotowanie zakresów czynności dla pracowników Straży;

2) prowadzenie spraw kadrowych strażników;

3) prowadzenie ewidencji czasu pracy strażników;

4) prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do pracy;

5) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w porozumieniu z Głównym

Księgowym;

6) zapewnienie obsługi strażników oraz emerytów Straży w zakresie spraw socjalno-

bytowych;

7) prowadzenie sekretariatu Straży;

8) prowadzenie rejestru sprawców przestępstw i wykroczeń;

9) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem mandatów karnych;

10) obsługa kasowa;

11) przygotowanie wniosków o zbycie, kasację majątku Straży;

12) sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska, która określona jest odrębnymi

przepisami;

13) opracowanie i sporządzanie innych sprawozdań, wymaganych odrębnymi przepisami;

14) obsługa systemu: TREZOR, ENBEBE, VIDEOTEL, GUS;

5. Do zakresu działania strażnika należy:

1) prowadzenie kontroli uprawnionych do rybactwa, osób dokonujących amatorskiego

połowu ryb oraz podmiotów gospodarczych i osób przetwarzających

lub wprowadzających ryby do obrotu w zakresie przestrzegania postanowień ustawy

o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie;

2) udział w działaniach operacyjno- kontrolnych wykonywanych w ramach utworzonych

patroli;

3) dokumentowanie ujawnionych wykroczeń, przestępstw oraz nakładanie grzywien

w drodze postępowania mandatowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) uczestniczenie we wspólnych działaniach z Policją, Społeczną Strażą Rybacką

oraz innymi instytucjami;

5) udział w przygotowaniu spraw kierowanych do Sądów Grodzkich i Policji

zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami;

6) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed Sądami Grodzkimi;

7) właściwa eksploatacja, konserwacja i obsługa sprzętu będącego na wyposażeniu

strażnika;

8) branie udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i doskonalenie

się w wykonywaniu powierzonych zadań;

9) wykonywanie innych zadań i czynności wyznaczonych przez przełożonych.

§ 5

Organizacja szkoleń Straży

1) Szkolenie wewnętrzne strażników organizuje Komendant Wojewódzki, nie rzadziej

niż 1 raz w roku.

2) W szkoleniach jako słuchacze, mogą brać udział również strażnicy Społecznej Straży

Rybackiej oraz inne osoby współpracujące ze Strażą, w zakresie przestrzegania

ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

§ 6

Współpraca Państwowej Straży Rybackiej w Opolu z Policją, jednostkami administracji publicznej, Społeczną Strażą Rybacką oraz uprawnionymi do rybactwa.

1. Współpraca Straży z Policją polega w szczególności na:

1) utrzymaniu stałych kontaktów między terenowymi jednostkami Straży i Policji,

stałej wymianie informacji o zagrożeniach oraz obszarach wymagających szczególnej

ochrony w zakresie przestrzegania prawa o rybactwie śródlądowym;

2) wspólnym organizowaniu i prowadzeniu działań operacyjno-kontrolnych w zakresie:

ochrony wód, mienia społecznego, ochrony przyrody i przestrzegania prawa;

3) współdziałaniu przy zabezpieczaniu miejsc popełnienia przestępstw i ściganiu

wykroczeń i przestępstw określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym;

4) organizowaniu wspólnych szkoleń w zakresie posługiwania się bronią palną i zasad

prowadzenia działań kontrolnych.

2. Współpraca Straży z innymi jednostkami administracji publicznej, Społeczną Strażą

Rybacką i uprawnionymi do rybactwa, polega w szczególności na:

1) ustaleniu przez Komendanta Wojewódzkiego w porozumieniu z kierownictwem

zainteresowanych jednostek okresowych lub doraźnych planów wspólnych kontroli,

w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym;

2) informowaniu Komendanta Wojewódzkiego przez kierownictwo zainteresowanych

jednostek o obszarach zagrożenia i o wynikach czynności kontrolnych

wykonywanych przez te jednostki, w zakresie przestrzegania ustawy

o rybactwie śródlądowym;

3) organizowaniu wspólnych działań kontrolno- interwencyjnych w zakresie: ochrony

wód, mienia społecznego, ochrony przyrody i przestrzegania prawa;

4) udzielaniu sobie wzajemnej pomocy w czasie wykonywania czynności operacyjno-

kontrolnych, a w szczególności w wypadkach zagrożenia, czynnej napaści

lub bezprawnego zamachu na życie;

5) uczestnictwu we wspólnych szkoleniach w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie

śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie;

§ 7

Kontrola wewnętrzna

1. Za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Straży

odpowiedzialny jest Komendant Wojewódzki, który odpowiada także za należyte

wykorzystanie wyników kontroli.

2. Komendant Wojewódzki sprawuje kontrolę wewnętrzną w stosunku do poszczególnych

patroli, a także podległego mu biura.

3. Dowódcy patroli sprawują kontrolę w stosunku do podległych im strażników.

4. Kontrola obejmuje legalność, rzetelność, gospodarność, celowość, sprawność działania,

w tym także przestrzeganie zasad BHP.

§ 8

Skargi i wnioski

1. Komendant Wojewódzki lub jego Zastępca, a w przypadku ich nieobecności osoby przez

nich wyznaczone, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu

w poniedziałki w godz. od 8 do 10 w siedzibie Straży.

2. Pracownicy biura Państwowej Straży Rybackiej w Opolu przyjmują obywateli w sprawach

skarg i wniosków codziennie od 8 do 15.

3. Skargi i wnioski wpływające do Straży podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków

jednostki.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Zmiany regulaminu dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Straży.

3. Nieprzestrzeganie regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych.

4. W sprawach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje Komendant

Wojewódzki.

5. Pracownicy Straży potwierdzają swoim podpisem przyjęcie regulaminu do wiadomości

i stosowania.

2019  Państwowa Straż Rybacka w Opolu