Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informujemy, iż podczas imprez, wydarzeń organizowanych przez PSR w Opolu mogą być wykonywane zdjęcia utrwalające Państwa wizerunek, które to następnie będą publikowane np. w mediach społecznościowych, na stronie PSR. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na publikację swojego wizerunku, prosimy o jednoznaczne zaznaczenie tego faktu w trakcie wykonywania tychże zdjęć.
Państwowa Straż Rybacka w Opolu
21-01-2021 - 15:29

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE O UTWORZENIU JEDNOSTKI

Zarządzenie Nr 196/00 Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2000r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Państwowa Straż Rybacka w Opolu

Na podstawie art.22 ust.3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750) oraz z art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm. 1999r. Nr 38 poz. 36, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1225, z 2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550)zarządza się co następuje:

§ 1

Tworzy się jednostkę budżetową o nazwie: Państwowa Straż Rybacka w Opolu zwaną dalej "Strażą".

§ 2

Straż jest państwową jednostką budżetową, dysponentem III stopnia środków budżetowych z części 85/16, działu 050, rozdziału 05003 budżetu Wojewody.

§ 3

Siedzibą Straży jest miasto Opole.

§ 4

Obszarem działania Straży jest województwo opolskie.

§ 5

Strażą kieruje Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej podlegający bezpośrednio Wojewodzie Opolskiemu.

§ 6

Zadaniem Straży jest kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

§ 7

Pracownicy wykonujący do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia zadania i kompetencje Państwowej Straży Rybackiej, wykonywane dotychczas w ramach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dniem 1 stycznia 2001r. stają się odpowiednio pracownikami utworzonej jednostki budżetowej. Przepisy art.231 kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

§ 8

1. Mienie ruchome, użytkowane dotychczas przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej, z dniem 1 stycznia 2001r. staje się mieniem utworzonej jednostki.

2. Mienie, o którym mowa w ust.1, Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekaże protokołem zdawczo-odbiorczym Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Rybackiej.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001r.

 
2021  Państwowa Straż Rybacka w Opolu