Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informujemy, iż podczas imprez, wydarzeń organizowanych przez PSR w Opolu mogą być wykonywane zdjęcia utrwalające Państwa wizerunek, które to następnie będą publikowane np. w mediach społecznościowych, na stronie PSR. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na publikację swojego wizerunku, prosimy o jednoznaczne zaznaczenie tego faktu w trakcie wykonywania tychże zdjęć.
Państwowa Straż Rybacka w Opolu
21-01-2021 - 15:32

Uprawnienia

 

 

UPRAWNIENIA STRAŻNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ 

W czasie wykonywania czynności służbowej strażnik
Państwowej Straży Rybackiej jest uprawniony do:


1)     kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu,

2)     kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych   lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących  do   ich  połowu,

3)     zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących  do  ich  połowu   w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza,

4)     żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do  przeprowadzenia kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:

a)     legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia   ich  tożsamości,

b)     odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących  do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać   za pokwitowaniem uprawnionemu   do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć,

c)     zatrzymania za pokwitowaniem dokumentów, o których mowa w pkt 1, z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje   się w terminie 7 dni do sądu,

d)     kontroli środków transportowych w celu sprawdzenia zawartości ich ładunku w miejscach związanych z połowem ryb,

e)     przeszukiwania osób i pomieszczeń na zasadach określonych  w Kodeksie postępowania karnego w celu znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie   lub  podlegających przepadkowi,

f)      doprowadzenia do najbliższego komisariatu lub posterunku Policji osób,   w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia dalszych czynności wyjaśniających,

5)     dokonywania czynności wyjaśniających w postępowaniu w sprawach  o wykroczenia, które zostały  określone w przepisach ustawy, udziału w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć zapadłych w tych sprawach,

6)     nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w ustawie,

7)     żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania    się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również   w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie  doraźnej pomocy   na zasadach określonych  w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy,

8)     wstępu i wjazdu:

a) do pomieszczeń magazynowych i miejsc składowania ryb  oraz  na tereny obrębów hodowlanych,

b) na tereny pozostające w administracji urzędów morskich,   na tereny lasów, zakładów przemysłowych, ośrodków turystyczno- wypoczynkowych, gospodarstw rolnych w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli  na wodach przyległych   do tych terenów,

c) na   wały   przeciwpowodziowe,   śluzy,  tamy,  na teren elektrowni, młynów i tartaków wodnych,  przepompowni oraz innych urządzeń piętrzących wodę,  z wyjątkiem terenów i obiektów Sił Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji  oraz innych, których szczególne przeznaczenie stanowi informacje niejawne  o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.

9) prowadzenia działań kontrolnych w miejscach wymienionych w pkt 8  bez konieczności uzyskania zgody ich właściciela lub użytkownika,

10)  noszenia broni palnej krótkiej  i broni sygnałowej,

11)  noszenia kajdanek  zakładanych  na ręce, ręcznych miotaczy substancji  obezwładniających, pałki służbowej i przedmiotów przeznaczonych do  obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Art. 23a. 1   W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1- 3  i  8- 14 ustawy z dnia 24 maja 2013r.  o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), strażnik Państwowej Straży Rybackiej może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1,  pkt 2  lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzystać te środki.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, strażnik Państwowej Straży Rybackiej może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.

3. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013r.  o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

4. uchylony

5. Do wykonywania przez strażnika Państwowej Straży Rybackiej czynności,  o których mowa w art.23,  stosuje się odpowiednio przepisy o Policji.

6. Strażnikowi Państwowej Straży Rybackiej wykonującemu obowiązki przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami odnoszącymi się    do:

1)     Straży Parku Narodowego – w zakresie przestrzegania przepisów  o ochronie przyrody,

2)     Państwowej Straży Łowieckiej -  w zakresie zwalczania kłusownictwa,

3)     strażników leśnych – w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego.

7. uchylony

8. Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w art.23, przysługuje zażalenie   do prokuratora.

9. Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej przy wykonywaniu czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego  dla funkcjonariusza publicznego.

 

 

2021  Państwowa Straż Rybacka w Opolu